ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Нео Лондон Капитал“ ЕАД
Актуализирано и в сила от 22 юли 2015 година.


Уебсайтът „neolondoncapital.com“ е създаден и се поддържа от „86 ГРУП“ ООД Собственик на уебсайта е „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, наричано по–долу „Дружеството“.
Тези общи условия („Общи условия”) управляват ползването на уебсайта.


Моля, прочетете общите условия внимателно, преди да използвате уебсайта. Ако не приемате тези общи условия, моля, не използвайте уебсайта.


Като използвате уебсайта, Вие се съгласявате с тези общи условия и приемате, че носите отговорност за спазването на всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Р България и EU. Дружеството си запазва правото по свое усмотрение, да променя, видоизменя, изтрива или изменя по всякакъв начин части от тези общи условия по всяко време без предупреждение. Всяка подобна промяна, видоизменение, заличаване или изменение са ефективни незабавно след публикуването на същите на сайта. Моля, проверявайте тези общи условия периодично за промени, тъй като на тази страница ще се посочва датата на последната актуализация. Постоянното ползване на сайта от Ваша страна означава, че се съгласявате с всички тези условия, изисквания и забележки.

 


ОГРАНИЧЕН ЛИЦЕНЗ


За да използвате сайта, Вие трябва да имате достъп до Интернет, пряко или чрез устройства, които осигуряват достъп до съдържание, базирано в Интернет, както и да заплатите услугите и таксите, свързани с такъв достъп. В допълнение, трябва да осигурите цялото оборудване, необходимо да се осъществи подобна връзка към Интернет и/или гласови услуги чрез мобилен телефон и/или мрежа за данни, включително компютър и модем или друго устройство за достъп.


Дружеството Ви предоставя ограничен достъп и лично ползване на уеб сайта, но не и да сваляте съдържание (с изключение на кеширане на страница) или да видоизменяте части от уебсайта. Това не включва – препродажба или комерсиално ползване на сайта; каквото и да е дериватно ползване на сайта и/или неговото съдържание; сваляне или копиране на информацията за профила в полза на трети страни, които не са разрешени от Дружеството; или всякакъв вид използване на средства за извличане на информация, роботи или други подобни начини и/или инструменти, събиране и извличане на услуги. Сайтът и/или части от него не могат да бъдат възпроизвеждани, дублирани, копирани, продавани, препродавани, посещавани или по друг начин експлоатирани с комерсиални цели без изричното писмено съгласие на Дружеството.

 


УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ


Уебсайтът съдържа линкове към други уебсайтове („уебсайтове на трети страни“) и статии, ресурси, фотографии, текстве, графики, снимки, проекти, музика, звукове, видео, информация, приложения, софтуер и друго съдържание или елементи, които принадлежат на или произходжат от трети страни („съдържание на трети страни“). Подобни уебсайтове и съдържание на трети страни не се преглеждат, изследват, контролират или проверяват за точност, уместност или пълнота от Дружеството, а Дружеството не носи отговорност за сайтовете на трети страни, достъпни чрез уебсайта или съдържанието на трети страни, публикувано на или достъпно чрез уебсайта, включително съдържанието, точността, обидните обвинения, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в сайтовете или съдържанието на трети лица. Включването, препращането или позволяването на ползването на уебсайтове или съдържание на трети страни, не означава одобрение или покрепа от страна на Дружеството. Ако решите да напуснете уебсайта или достъпа до сайтове на трети страни или да използвате съдържанието на трети страни, вие го правите на собствен риск и следва да прегледате приложимите общи условия и политики, включително практиките за поверителност и събиране на данни на всеки уебсайт, към който сте достигнали чрез Уебсайта. 


Вие приемате, че след като Ви доставя възможността за достъп и преглед на съдържанието на уебсайта на трета страна, Дружеството действа в качеството си на пасивен канал за подобно разпределение и няма задължения или отговорности, свързани с дадено съдържание или съдържание на трети страни.

 

 

СОБСТВЕНОСТ


С изключение на съдържанието на трети страни (както е дефинирано по–горе), всяко съдържание на уебсайта като текстове, графики, лога, икони, изображения, аудио клипове, дигитално сваляне, компилации на данни и софтуер са собственост на Дружеството (или притежатели на неговите лицензи) и са под защитата на законите за авторските и сродни права на Р България, включително и патентни права, както  и/или съответните международни закони за авторските и сродните права, включително и патентни права.


Ако не е изрично посочено в раздела „Ограничен лиценз“ по–горе, използването или достъпа Ви до уебсайта, не Ви предоставят лиценз или правото да използвате коя да е от търговските марки на дружеството, търговските наименования или авторските права. Дружеството зорко следи своите права за интелектуална собственост и активно ще търси възстановяване на всички разходи и щети, които може да понесе, за да предотврати злоупотреба или присвояване на неговите търговски марки, търговски наименования или авторски права.

 


ВНЕСЕНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО


Вие признавате и се съгласявате, че всякакви въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна информация, имена, екранни имена, материали, кореспонденция или друга информация относно уебсайта („внесена информация”), подадени от Вас към Дружеството са не–конфиденциални и са изцяло собственост на дружеството, след получаването им. Дружеството притежава изключителни права, включително всички права за интелектуална собственост, както и правото на неограничено ползване и разпространение на внесена информация за всякакви цели, комерсиални или други, без Ваше знание или компенсация. С цел яснота, Дружеството е свободно да използва подобна внесена информация, включително всякакви идеи, нововъведения, концепции, техники или ноу–хау, разкрити тук, по всяко време и за всякакви цели без никакви задължения към Вас.

 


ПРОЦЕДУРА ЗА СВАЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА


Дружеството не предоставя или осигурява хостинг на материали, намерени в уебсайта, а по–скоро третите страни предоставят и осигуряват хостинг на всички материали, намиращи се на уебсайта. Ако вярвате, че работата Ви е копирана и публикувана на уебсайта по начин, който нарушава авторските Ви права, моля, прегледайта процедурите за сваляне на съдържанието. Провайдерите на съдържанието на трети страни могат да се отзоват на притесненията Ви, включително да отстранят Вашия материал от уебсайта.


Дружеството предлага да се консултирате с юрист, преди да подадете заявление при агент по авторски права. Моля, забележете, че за некоректни искове могат да бъдат търсени разноски за тези искове, както и обезщетения за воденето им.

 


ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Дружеството не събира съзнателно лична информация чрез уебсайта. Това, все пак, е сайт за широката аудитория.

 


ОБЕЗЩЕТЕНИЕ


Вие се съгласявате да обезщетите и пазите Дружеството, неговите представители, агенти, филиали и дъщерни дружества, от всякакви искове или претенции, включително основателни адвокатски хонорари, причинени от трети страни, причинени или възникнали от вашето ползване на сайта, нарушението на тези общи условия от Ваша страна или нарушението от Ваша страна на правата на друго лице или звено.

 


ОТКАЗИ


Дружеството не носи отговорност по никакъв начин за съдържанието на трети страни на уебсайта, независимо дали е публикувано от дружеството, от трети страни или от оборудване или програми, свързани с или използвани от уебсайта, както и за сайтовете на трети страни. Дружеството не контролира и не носи отговорност за съдържанието на трети лица и не носи отговорност за вредно, неточно, подвеждащо, обидно, заплашително, клеветническо, незаконно или по друг начин непристойно съдържание, на което може да попаднете на уебсайта или във връзка със съдържанието на трети страни. Дружеството не носи отговорност за поведението, онлайн или офлайн, на кой да е потребител на уебсайта.


Използването на уебсайта е на Ваш риск. Уебсайтът се предоставя въз основа на „това, което е“ и „това, което е налично“, а дружеството не гарантира, че уебсайтът (и/или сървърите му) или кореспонденцията, изпратена от Дружеството или чрез уебсайта, не съдържат вируси или други вредни елементи. Доколкото е позволено от закона, Дружеството изрично отхвърля всякакви гаранции от всякакъв вид, преки или косвени, установени от закона и друг начин, включително, но не само, косвени гаранции за продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване. 


Дружството не предоставя гаранции, че (1) уебсайтът ще отговори на изискванията Ви, (2) уебсайтът или сървърите, които предоставят уебсайта, ще бъдат без прекъсвания, без закъснения, сигурни, без грешки или без вируси или други вредни елементи, (3) резултатите, които могат да се постигнат от ползването на уебсайта, могат да бъдат точни, полезни или надеждни, (4) качеството на услугите, информацията или другите материали, закупени или придобити от Вас чрез уебсайта, ще отговарят на Вашите очаквания, и (5) дефектите или грешките на уебсайта ще бъдат коригирани.


Съвети или информация, писмени или устни, които сте получили от Дружеството или от уебсайта, няма да предоставят гаранция, ако не са изрично споменати в тези общи условия.

 


ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ


Изрично разбирате и се съгласявате, че доколкото позволява приложимото законодателство, Дружеството няма да носи отговорност за косвени, случайни, специални, закономерни или примерни щети, включително, но не само, щети за загуба на пропуснати ползи, репутация, използване, данни или други невъзстановими загуби (дори ако Дружеството е предупредено за възможонстта от подобни щети), които произтичат от: (1) използването или невъзможността за използване на уебсайта; (2) разходите за получаване на заместители на продукти, стоки и/или услуги, произтичащи от данни, информация или услуги, закупени или придобити или получени съобщения или сключени сделки в, чрез или от уебсайта; (3) неоторизиран достъп или промяна на трансмисиите или данните; (4) заявления или поведение на трети страни в уебсайта; или (5) по друг начин свързани с дружеството.


Ако, въпреки гореспоменатите ограничения, Дружеството е подведено под отговорност за загуба или щета, възникнала от или по някакъв начин свързана с някои от гореописаните събития, то тогава отговорността по никакъв начин няма да надвиши, в тотал, сумата от 100 евро. Някои юрисдикции не позволяват ограничение на отговорността, затова гореспоменатите ограничения може да не се отнасят за Вас.

 


ПРЕКРАТЯВАНЕ


Дружеството може да Ви забрани да използвате или да имате достъп до уебсайта (или част от него, аспект или характеристика на уебсайта) по някаква причина или без причина, по всяко време и по своя собствена преценка, с или без предупреждение.

 


ОБЩИ


Тези общи условия са цялостното споразумение между Вас и Дружеството и управляват изполването от Ваша страна на уебсайта, като заместват всички предходни споразумения между Вас и Дружеството. Печатната версия на общите условия и на всяко уведомление, изпратено в електронна форма, са допустими за съдебни или административни производства на основание на или свързани с общите условия до същата степен и при спазване на същите условия като другите бизнес документи и архиви, които принципно се издават и поддръжат в печатна форма. Приемането на общите условия и ползване на сайта от Вас не създава съвместно предприятие, партньорство, заетост или агентски връзки между Вас и Дружеството. Нямате право да възлагате, делегирате или прехвърляте правата или задълженията, съгласно тези общи условия и всяко подобно забранено възлагане или прехвърляне ще бъде анулирано и нищожно. Можете също така да бъдете обект на допълнителни срокове и условия, които да се прилагат, когато използвате или имате достъп до съдържанието на трети страни. Общите условия и взаимоотношенията между Вас и Дружеството се управляват от законите на Р България и EU, независимо от противоречията им с клаузите на закона. Съгласявате се да се подчинявате на личната и изключителната юрисдикция на съдилищата, разположение в границите на Р България. Ако Дружеството не упражни или приложи дадено право или клауза от общите условия, то това няма да представлява отказ от това право или клауза. Ако дадена клауза от общите условия бъде обявена от съда с компетентна юрисдикция като невалидна, страните приемат, че съдът трябва да направи опит да приведе в действие намеренията на страните, както са отразени в клаузата, както и останалите клаузи в общите условия да останат в пълна сила и действие. Съгласявате се, че независимо дали законът гласи обратното, иск или действие, произтичащи от или свързани с използването на уебсайта или общите условия от Ваша страна срещу Дружеството, трябва да бъдат подадени в срок от една (1) година след възникването на подобен иск или действие или губят давност завинаги. Съгласявате се, че всички основания за действие, породени от или свързани с общите условия, следва да се разрешават индивидуално, без прибягване към каквато и да е форма на колективен иск.

 


ИЗПОЛЗВАНЕ В ЧУЖБИНА


Като признавате глобалния характер на Интернет, Вие се съгласявате да спазвате всички местни правила, свързани с поведението онлайн. По–конкретно, Вие се съгласявате да спазвате всички валидни закони относно предаването на технически данни, изнесени от Съединените щати и/или държавата, в която пребивавате. Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции, ограничения или освобождаване от отговорност за случайни или последващи щети. Съответно, някои от гореспоменатите ограничения може да не се отнасят до Вас.

 


КОНТАКТ


Ако имате въпроси, моля, свържете се с Дружеството на телефони, e–mail адрес и други, посочени в раздел „Контакти” на уебсайта.